Štatút

ŠTATÚT
Klubu znalcov pri Ústave súdneho znalectva
Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tento štatút upravuje postavenie Klubu znalcov pri Ústave súdneho znalectva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len Klub znalcov). Zriaďovateľom Klubu znalcov je dekan Stavebnej fakulty STU. Organizácia a činnosť Klubu znalcov je v súlade so Zmluvou o spolupráci v oblasti znaleckej činnosti uzatvorenou medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a štatútom Ústavu súdneho znalectva.

Článok 2
POSLANIE A ČINNOSŤ
Klub znalcov svojou činnosťou napĺňa poslanie Ústavu súdneho znalectva, ktoré vyplýva z jeho štatútu, Štatútu Stavebnej fakulty STU, Organizačného poriadku Stavebnej fakulty STU a Zmluvy o spolupráci v oblasti znaleckej činnosti uzatvorenej medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave  zo dňa 19. 9. 2002. Zameriava sa najmä na tieto činnosti:
1. združovať na báze dobrovoľnosti znalcov, absolventov a študentov špecializovaného štúdia súdneho znalectva
2. vytvárať priestor a podmienky pre vzájomnú pomoc, výmenu poznatkov a informácií medzi členmi Klubu znalcov
3. uspokojovať záujmy a potreby členov Klubu v odbornej, vzdelávacej, spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti.    

Článok 3
NÁZOV A SÍDLO
1. Klub používa názov Klub znalcov.
2. Sídlo klubu je v budove Stavebnej fakulty STU na Radlinského ulici č. 11 v Bratislave. Pre svoju činnosť v súlade so štatútom môže využívať aj iné priestory STU a potrebné prístroje a zariadenia.

Článok 4
ORGANIZÁCIA KLUBU
V čele Klubu znalcov je predseda klubu, ktorého do funkcie vymenováva a odvoláva dekan Stavebnej fakulty na základe návrhu vedúceho Ústavu súdneho znalectva. Tajomník Klubu znalcov organizuje a riadi jeho činnosť. Tajomníka vymenúva a odvoláva vedúci Ústavu súdneho znalectva.

Článok 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV 
1. Členstvo v Klube  znalcov je dobrovoľné.
2. Člen má právo zúčastňovať sa pravidelných zasadnutí Klubu znalcov, získavať materiály v písomnej forme, aktívne sa zapájať do diskusii, slobodne vyjadriť svoj názor na činnosť Klubu znalcov, vlastniť členský preukaz.
3. Povinnosťou člena Klubu znalcov je platiť členský príspevok za príslušný kalendárny rok, ktorého výšku stanovuje na základe návrhu vedúceho Ústavu súdneho znalectva dekan Stavebnej fakulty.

Článok 6
HOSPODÁRENIE
Klub znalcov je neziskový a hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré sa skladajú najmä z členských príspevkov, darov a iných zdrojov. Z týchto prostriedkov sa uhrádzajú náklady spojené so zabezpečovaním činnosti. Hospodárenie sleduje tajomník, ktorý predkladá ročnú uzávierku na schválenie predsedovi Klubu znalcov a vedúcemu Ústavu súdneho znalectva.

Článok 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
V Bratislave, 5. 2. 2003     
                       
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Dekan SvF STU