O časopise

Almanach znalca
je recenzovaný odborný časopis pre znalcov v odbore Stavebníctvo. Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave začal vydávať časopis v roku 2003 a jeho vydávaním sa snaží prispieť k zvýšeniu úrovne poznania v oblasti znaleckej činnosti vo všetkých odvetviach stavebníctva.

Periodicita:  4 x ročne na CD nosiči

Redakčná rada:

Predseda:
doc. Ing. Milan Nič, PhD.
vedúci ÚSZ SvF STU
02 592 74 700
milan.nic@stuba.sk

Členovia:
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť na SvF STU

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
emeritný profesor ÚSZ SvF STU

Ing. Dušan Holík
Invest Progress, s.r.o., Bratislava

Ing. Jozef Faith, PhD.
znalec, Košice

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.
znalec a konzultant, Bratislava

Tajomníčka:
Ing. Veronika Sojková, PhD.
tajomníčka a odborná asistentka ÚSZ SvF STU
02 592 74 712 
veronika.sojkova@stuba.sk      

PONUKA AUTORSKEJ SPOLUPRÁCE:

V prípade, že cítite potrebu vyjadriť svoj názor na uverejnené  príspevky, prípadne by ste sa radi podelili o svoje skúsenosti  znalca formou príspevku v časopise, kontaktujte nás. Váš príspevok bude po jeho preštudovaní a schválení redakčnou radou postúpený recenzentovi.

ČO MÁ VEDIEŤ AUTOR PRÍSPEVKU:
 • dodanie príspevku v elektronickej forme (formát MS Word - *.doc, prípadne *.rtf), t.j. na diskete, CD disku, alebo e-mailom a zároveň v tlačenej forme;
 • font Times New Roman CE;
 • veľkosť 12, riadkovanie jednoduché;
 • dodanie obrázkov v elektronickej forme (formáty *.JPG, *.JPEG, *.BMP, *.PDF, *.PSD, *.PDD, *.DWG, *.DXF), prípadne originál fotografie;dodanie tabuliek v elektrickej forme (formát MS Excel - *.xls).
ODPORÚČANÁ SKLADBA PRÍSPEVKU:
 • Názov príspevku
 • Meno (-á) autora (-ov) a ich pôsobiská
 • Stručný abstrakt (anotácia) s uvedením kľúčových slov príspevku, príp. popis problematiky 2 -3 vetami (názov príspevku a abstrakt zasielajte aj v anglickom jazyku).
 • Úvod
 • Jadro
 • Záver
 • Zoznam použitej literatúry.
Autor uverejneného príspevku má nárok na 1 autorský výtlačok (CD nosič),  ktorý získa na požiadanie zdarma.