O nás

Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Institute for Forensic Engineering
Institut für Gerichtliche Sachverständige 

Adresa ústavu:  Radlinského 11, 810 05 Bratislava 15
Telefón: +421 2 592 74 728
e-mail: usz@stuba.sk
blok C, 15. p., č. dv. 5 
Vedúca ústavu: doc. Ing. Zora PETRÁKOVÁ, PhD.

Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave je pedagogickým a vedecko-výskumným pracoviskom Stavebnej fakulty STU. Ústav bol založený dňa 1. 7. 1999.
 
Náplňou ústavu je:

a) zabezpečovať znaleckú činnosť v stanovených technických odboroch v súlade so zákonom č. 382/2004 Zb. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, pre štátne orgány ako aj ďalšie právnické a fyzické osoby,

b) formou špecializovaného štúdia pripravovať odborníkov z praxe pre znaleckú činnosť v technických a ekonomických odboroch v zmysle zákona č. 382/2004 Zb.
c) získane poznatky prenášať do výučby a praxe,

d) rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť v oblasti metodiky technického znaleckého posudku vrátane súvisiacich ekonomických a technicko-právnych oblastí

e) organizovať sympózia, semináre a konferencie,

f) vydávať učebné texty, zborníky z poriadaných akcií a neperiodické publikácie v odbore súdneho znalectva,

g) spolupracovať s katedrami a inými pracoviskami fakulty, STU a inými právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku i v zahraničí, v odbore svojej pôsobnosti,

h) organizovať konzultačnú činnosť pre právnické a fyzické osoby,

i) organizovať odbornú pomoc pre ústredné orgány štátnej správy pri harmonizácii našej legislatívy s predpismi EÚ

j) vykonávať aj ďalšiu odbornú činnosť podľa osobitného poverenia dekana fakulty.
 
Právne postavenie ústavu:

a) Ústav je organizačnou zložkou fakulty a jeho postavenie vyplýva zo štatútu a organizačného poriadku fakulty.

b) Ústav zriaďuje a ruší dekan fakulty po predchádzajúcom súhlase akademického senátu fakulty.

c) Ústav podlieha priamo dekanovi fakulty.

d) Na čele ústavu je vedúci ústavu menovaný dekanom, po predchádzajúcom súhlase akademického senátu fakulty a riadi ho v zmysle tohto štatútu.

e) Ústav má vlastnú pečiatku.

f) Dokumenty vydávané v kompetencií ústavu podpisuje jeho vedúci.

g) Ústav hospodári s podielom zo zisku z podnikateľskej činnosti fakulty. O použití týchto prostriedkov, v súlade s ich účelovým určením, rozhoduje vedúci ústavu.

h) § 19 zákona 382/ 2004 Z.z. hovorí:
Znalecký ústav  najmä:
a. zabezpečuje odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušnom odbore v rozsahu a obsahu určenom ministerstvom
b. poskytuje ministerstvu súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti
 
í) Vedúci ústavu v riadiacej práci využíva poradné orgány, ktorými sú:
a.  rada konzultantov.
 
j) Pre zabezpečenie plnenia špecifických úloh zriaďuje vedúci ústavu odborné orgány a komisie.