Špecializované štúdium

Ústav momentálne zabezpečuje špecializované vzdelávanie v dvoch kurzoch (13. a 14.), ktoré sú kapacitne naplnené a plánuje otvorenie nového, v poradí 15. kurzu "súdneho znalectva". Prihlášky prijímame  celoročne, do septembra 2019.

Prihlášku na diaľkové štúdium pre znalcov nájdete v sekcii "tlačivá" - čitateľne vyplnenú prihlášku vrátane príloh zasielajte na: silvia.gregusova@stuba.sk

Ústav súdneho znalectva SvF STU v Bratislave zápisom dňa 28. 09. 2018 otvorí nový, v poradí už 14. kurz špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo.

1. sústredenie kurzu sa uskutoční v dňoch 9. – 12. 10. 2018. 

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod č. 0473/2014/84/1. Štúdium je určené pre absolventov Stavebnej fakulty resp. Fakulty architektúry s minimálne 5 – ročnou praxou v odbore stavebníctvo.

Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získa Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou, ktoré je jednou z povinných príloh k žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.


UPOZORNENIE:

Dňa 01.08.2018 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 38212004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa Prílohy č. 4 vyhlášky: Zoznam odborov a odvetví, v ktorých je podmienkou zápisu do zoznamu úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania:

1. odbor cestná doprava

2. odbor ekonómia a manažment

3. odbor kriminalistika

4. odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

5. odvetvie počítačové programy (softvér)

6. odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností

7. odvetvie odhad hodnoty stavebných prác

8. odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení.

Z uvedeného vyplýva, že špecializované vzdelávanie musia povinne absolvovať záujemcovia o zápis do zoznamu znalcov v 2 odvetviach odboru Stavebníctvo: Odhad hodnoty nehnuteľností a Odhad hodnoty stavebných prác, nie všetci záujemcovia o zápis do zoznamu v odbore Stavebníctvo. V prípade, že sa chcete stať znalcom v inom odvetví odboru Stavebníctvo (napr. Pozemné stavby, Stavebná fyzika, Statika stavieb) a nechcete byť zároveň znalcom v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností, alebo Odhad hodnoty stavebných prác, vyhláška vyžaduje len absolvovanie odborného minima pre znalcov v rozsahu min. 30 hodín (uvedený kurz organizuje náš ústav).

Odvetvia a ich počet si volí študent podľa svojho uváženia, po 3.semestri štúdia. V rámci odboru Stavebníctvo existujú nasledovné znalecké odvetvia:

37 01 00 Pozemné stavby

37 02 00 Dopravné stavby

37 03 00 Vodné stavby

37 04 00 Banské stavby

37 05 00 Líniové stavby

37 06 00 Stavebná fyzika

37 07 00 Statika stavieb

37 08 00 Projektovanie v stavebníctve

37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností

37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác

37 11 00 Stavebný materiál

37 12 00 Stavebné konštrukcie

37 13 00 Poruchy stavieb

37 14 00 Geotechnika.

 

Informácie o štúdiu - smernica dekana č. 1/2017, zo dňa 07.09.2017

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Gregušová, PhD., silvia.gregusova@stuba.sk, 02 592 74 712, resp. sekretariát

Stavebná Fakulta STU
Ústav súdneho znalectva
Telefón: +421 2 592 74 701
e-mail: usz@stuba.sk
blok C, 15. p., č. dv. 5 
Vedúca ústavu: doc. Ing. Zora PETRÁKOVÁ, PhD.


***********