Špecializované štúdium

Ústav momentálne zabezpečuje špecializované  vzdelávanie v dvoch kurzoch (12. a 13. kurz), ktoré sú kapacitne naplnené a v súčasnosti plánuje otvorenie nového, v poradí 14. kurzu "súdneho znalectva". Prihlášky prijímame počas celého roka.

Prihlášku na diaľkové štúdium pre znalcov nájdete v sekcii "tlačivá" - čitateľne vyplnenú prihlášku vrátane príloh zasielajte na: silvia.gregusova@stuba.sk

Ústav súdneho znalectva SvF STU v Bratislave zápisom dňa 22. 09. 2017 otvorí nový, v poradí už 13. kurz špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo.

1. sústredenie kurzu sa uskutoční v dňoch 10. – 13. 10. 2017. Cena kurzu: 2 425,- € (za celé 4-semestrálne štúdium), zľavy pre členov Slovenskej komory stavebných inžinierov vo výške 15% z poplatku za vzdelávanie.

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod č. 0473/2014/84/1. Štúdium je určené pre absolventov Stavebnej fakulty resp. Fakulty architektúry s minimálne 5 – ročnou praxou v odbore stavebníctvo.

Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získa Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného vzdelávanias celoštátnou platnosťou, ktoré je jednou z povinných príloh k žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

V priebehu štúdia si študent sám zvolí, v ktorom znaleckom odvetví (odvetviach) sa chce stať súdnym znalcom. V súčasnosti je znalecký odbor 37 00 00 Stavebníctvo členený v zmysle Prílohy č. 3 k Inštrukcii MSSR č. 7/2009 na 13 znaleckých odvetví:

- Pozemné stavby,

- Dopravné stavby,

- Vodohospodárske stavby,

- Banské stavby,

- Líniové vedenia a rozvody,

- Stavebná fyzika,

- Statika stavieb,

- Projektovanie v stavebníctve,

- Odhad hodnoty nehnuteľností,

- Odhad hodnoty stavebných prác,

- Stavebný materiál,

- Stavebné konštrukcie,

- Poruchy stavieb.

 
Informácie o štúdiu - smernica dekana č. 1/2017, zo dňa 07.09.2017

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Gregušová, PhD., silvia.gregusova@stuba.sk, 02 592 74 712, resp. sekretariát

Stavebná Fakulta STU
Ústav súdneho znalectva
Telefón: +421 2 592 74 701
e-mail: usz@stuba.sk
blok C, 15. p., č. dv. 5 
Vedúca ústavu: doc. Ing. Zora PETRÁKOVÁ, PhD.


***********