Technické aspekty práce s realitami 11.,19., a 25.04.2017

27
Feb 17
Technické aspekty práce s realitami 11.,19., a 25.04.2017

Technické aspekty práce s realitami

Prvý – pilotný kurz sa uskutoční v dňoch 11.04., 19.04., 25.04.2017. 

/prednášky: 11.04. a 19.04.2017., exkurzia, záverečný test: 25.04.2017./

Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave rozšírila prostredníctvom Ústavu súdneho znalectva ponuku vzdelávacích aktivít o nový 
akreditovaný vzdelávací program s názvom „Technické aspekty práce s realitami" (číslo POA: 0473/2016/117/1). Cieľovou skupinou vzdelávania
sú predovšetkým osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať ako
realitní makléri. V praxi sa často krát stáva, že realitní makléri nedisponujú
ani základným stavebným vzdelaním a táto skutočnosť má pomerne negatívny dosah na výsledky ich práce – na otázky klientov, týkajúce sa najmä
technických aspektov nehnuteľnosti, nedokážu vždy relevantne reagovať. Otázky klientov bývajú skutočne rôznorodé, napríklad spôsob vykurovania
nehnuteľnosti, typ otvorových konštrukcií, lokalizácia najbližších rozvodov verejných inžinierskych sietí a možnosť napojenia na ne, postup zosúladenia
skutkového stavu so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností, analýza tiarch na liste vlastníctva, základná orientácia v problematike energetickej
 certifikácie budov, problematika vzduchotechniky a chladenia objektov, problematika územných plánov, stavebných povolení, atď.

Uvedený vzdelávací program vznikol na podnet Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS), ktorá dlhodobo pociťuje nedostatok
skutočne kvalifikovaných maklérov.

Absolvent vzdelávacieho programu získa potrebné teoretické aj praktické technické vedomosti týkajúce sa práce s nehnuteľnosťami a tiež sa bude
vedieť orientovať v  predpisoch z oblasti stavebného práva a katastra nehnuteľností. Rozšíri si tak kvalifikáciu, svoje vedomosti a schopnosti potrebné
na výkon svojej odbornej činnosti.  Zväčší si rozhľad a odbornú spôsobilosť pri prezentovaní danej nehnuteľnosti klientovi.

Štúdium sa uskutočňuje formou prednášok prezenčnou metódou, ktorá spočíva  vo vyučovaní v priamom kontakte lektora so študentom.
Študenti si doplňujú tieto vedomosti samostatným štúdiom. Súčasťou štúdia je aj odborná exkurzia.

Prednášky sa uskutočnia na pôde STU Bratislava, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

Rozsah vzdelávacieho programu je 25 hodín.

Odborným garantom vzdelávania je doc. Ing. Zora Petráková, PhD.

Cena pre člena NARKS - 169,00€ 

Cena pre nečlen NARKS - 229,00€ 

Záväzná prihláška na vzdelávací program: kliknite TU


Názov odbornej témy

Výmera hodín

Teória

Prax

Faktory ovplyvňujúce cenu nehnuteľnosti

1

0

Kataster nehnuteľností

2

0

Pozemné stavby

6

0

Poruchy stavieb

2

0

Technické zariadenie budov a energetický audit

6

0

Odborná exkurzia

0

4

Stavebný zákon a súvisiace predpisy

4

0

Spolu

25

Názvy odborných tém (predmetov) spolu s ich výmerami.

Odborná téma (predmet)

Obsahová náplň

Faktory ovplyvňujúce cenu nehnuteľnosti

ü  Charakteristika jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich cenu nehnuteľnosti,

ü  faktory zvyšujúce cenu nehnuteľnosti,

ü  faktory znižujúce cenu nehnuteľnosti,

ü  vývoj cien nehnuteľností na realitnom trhu

Kataster nehnuteľností

ü  Práca s katastrálnymi portálmi,

ü  čítanie katastrálnej mapy a mapy určeného operátu (parcely registrov C KN a E KN)

ü  čítanie listu vlastníctva (ťarchy, plomby),

ü  čítanie geometrických plánov (diely)

Pozemné stavby

ü  základy stavieb

ü  hydroizolácie proti vode a vlhkosti

ü  strechy (typy striech podľa sklonu, nosnej konštrukcie, materiálového a konštrukčného vyhotovenia ...)

ü  otvorové konštrukcie (okná, dvere, zasklené steny)

ü  previsnuté konštrukcie (balkóny, loggie, rímsy, pavlače)

ü  podlahy

ü  povrchové úpravy (omietky, obklady)

ü  zatepľovacie systémy

ü  konštrukčné systémy

ü  vertikálne a horizontálne nosné a nenosné konštrukcie

ü  schodiská

Poruchy stavieb

Prípadové štúdie budú  sústredené na stanovenie príčin porúch:

ü  základových konštrukcií,

ü  zvislých nosných a nenosných konštrukcií,

ü  vodorovných nosných a nenosných konštrukcií,

ü  obvodových plášťov budov,
späť na novinky